Charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym

Charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym

Poniższa praca powstała na potrzebę studiów doktoranckich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2015.

Czym są charyzmaty Ducha Świętego?

Omawiane charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym są rozumiane wg definicji wynikających ze Słowa Bożego i przyjęte praktycznie we wszystkich kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Zwięzła definicja charyzmatów Ducha Świętego określa je jako dary duchowe, które możemy nazwać „zdolnością, którą daje Duch w służbie wykonywanej dla Kościoła i przez Kościół”1Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, pod red. E. Bednarz i R. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 259.. Tak więc definicja ta określa szerokie spectrum darów, które są uzdolnieniami (nauczanie, administrowanie, dawanie), będącymi kontynuacją służby Kościoła. Należy tutaj zauważyć, że Duch Święty wykorzystuje często naturalne obdarowanie pojedynczego człowieka.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, pod red. E. Bednarz i R. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 259.
Dlaczego boimy się spraw duchowych?

Dlaczego boimy się spraw duchowych?

Artykuł napisany dla czasopisma „Chrześcijanin”, który ukazał się w wydaniu jesiennym 2016 (nr 7-9)

Większość ludzi obecnie funkcjonuje i żyje w świecie pełnym gadgetów, fastfoodów oraz reklam napędzanych filozofią materializmu. Jednocześnie interpretują rzeczywistość po tym, co można dotknąć, sprawdzić, poczuć lub ostatecznie posiadać. W konsekwencji dokonują oceny i wyrabiają sobie własny pogląd na otaczającą rzeczywistość. Tak funkcjonuje świat ludzi na nim żyjących. Czy jednak chrześcijanie to też część tego świata? A może powinniśmy spojrzeć na siebie jako Dzieci Boże z perspektywy Nieba i nazwać nas „ludźmi nie z tego świata”?

Lęk przed odkryciem

Odnoszę wrażenie, że współczesne chrześcijaństwo jest przenikane przez trendy, schematy i stereotypy funkcjonujące ogólnie w tym wyżej wymienionym świecie. Dlatego bardzo często to, co ma duchowy wymiar, co nie może być poznane empirycznie, co wymaga zaangażowania i wiary, i nie jest do końca weryfikowalne ani mierzalne, staje się dla współczesnego chrześcijanina bardzo często odległą, wręcz abstrakcyjną rzeczywistością. Zawsze wszystko to, co jest odległe lub nieznane, co nie może być przez nas doświadczone wg naszych własnych metod myślenia i sposobów działania, w oczywisty sposób budzi niepokój, a nawet i lęk.

Czytaj dalej

Przebaczenie kluczem do uwolnienia

Przebaczenie kluczem do uwolnienia

Artykuł napisany dla portalu „Radio Pielgrzym”, który opublikowano 31.12.2014r.

”Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam, Ojciec wasz niebieski.”1Ewangelia św. Mateusza 6:14

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, zwłaszcza dzisiaj, że ich życie wymaga radykalnej przemiany, a kluczem do tego jest tak naprawdę, ich właściwa postawa. Jednymi z takich postaw opisanych na kartach Biblii są uniżenie i pokora, które absolutnie nie oznaczają jakiegoś samoponiżania się ani „masochistycznego” podejścia do siebie, tylko są, jak mówi apostoł Paweł:

„I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.”2List do Filipian 2:3

Jednakże, jak możemy zaobserwować, współczesny człowiek i niestety często chrześcijanin, nie stosuje tego w swoim codziennym życiu, a przez to sam jest jak gdyby twórcą swoich problemów.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Mateusza 6:14
2. List do Filipian 2:3
Choroba w kontekście przekleństw pokoleniowych

Choroba w kontekście przekleństw pokoleniowych

Artykuł napisany dla portalu „Radio Pielgrzym”, który opublikowano 23.03.2013r.

Czytając poszczególne artykuły z cyklu „Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego”, doszedłem do wniosku, że w znakomitej większości poglądy autorów są zbieżne i ja również przyłączam się do tych zawartych w artykułach myśli1Odniesienie do artykułów napisanych dla Radia Pielgrzym w ramach tego samego cyklu przez innych pastorów. Postanowiłem więc poruszyć temat choroby w kontekście przekleństw pokoleniowych, co nie oznacza, że kontestuje inne przyczyny wymienione w poprzednich artykułach. Chcę jedynie ukazać jeden z opisywanych w Biblii aspektów pojawiania się chorób. Niewątpliwie pojawia się problem ze zrozumieniem przekleństw pokoleniowych i ich istnieniu w życiu współczesnych ludzi. Zwłaszcza jeśli mówimy o tym w kontekście chrześcijan.

Na pewno należy pamiętać, że centralnym miejscem naszego odniesienia w kontekście zbawienia i uzdrowienia jest Krzyż. Jezus poniósł na nim nasze choroby i cierpienia, i mamy pełne prawo zrzucać je na Niego oczekując, że On uzdrowi i złamie wszelkie przekleństwo w naszym życiu. Tak więc mówiąc o przekleństwach, chciałbym podkreślić znaczenie Krzyża dla naszej wolności oraz wskazać na ich obecność tylko do momentu, kiedy zostaną rozpoznane i złamane w Imieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo ważnym, moim zdaniem, zagadnieniem jest zrozumienie Bożego Prawa. Musimy wiedzieć, że istnieją sprawy związane z nim i jeśli my sami lub inne osoby, pogwałcimy to Prawo, to czekają nas konsekwencje. Wierzę, że przestąpienie Bożego Prawa pociąga za sobą Jego osąd. To nie zmienia jednak faktu, że Bóg posłał Jezusa, aby umożliwić nam uniknięcie tego sądu. Jezus miał bardzo jednoznaczne nastawienie do Prawa2Ewangelia św. Mateusza 5:17-19 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”. W wielu fragmentach Ewangelii3np. Ewangelia św. Łukasza 24:44 „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” oraz w rozdziale 16:17 tej samej Ewangelii „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”, widzimy szacunek Jezusa wobec Prawa. Rozważając problem chorób w kontekście działania przekleństwa, chcę podkreślić jeszcze raz, że od momentu śmierci Jezusa na Krzyżu, Bóg dał nam rozwiązanie i wyzwolenie od przekleństwa. To jest właśnie życie w Nowym Przymierzu, o którym będzie mowa poniżej.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Odniesienie do artykułów napisanych dla Radia Pielgrzym w ramach tego samego cyklu przez innych pastorów
2. Ewangelia św. Mateusza 5:17-19 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”
3. np. Ewangelia św. Łukasza 24:44 „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” oraz w rozdziale 16:17 tej samej Ewangelii „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”