Cztery zasady umacniające fundamenty okultyzmu

Cztery zasady umacniające fundamenty okultyzmu

Omawiając fundamenty okultyzmu, musimy najpierw zrozumieć samo pojęcie słowa fundament. Fundament to coś, co podtrzymuje i czyni daną budowlę stabilną. W języku budowlańców fundament oznacza podstawę budynku, na której buduje się ściany i wieńczy dachem. Tak jest rownież w świecie duchowym, że to, co jest budowane, co się tworzy, ma swoje podstawy, czyli fundamenty. Mówiąc o fundamentach okultyzmu należy zwrócić uwagę na warunki w jakich okultyzm się rozwija i na jakim gruncie powstaje. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że szatan jest ojcem kłamstwa i pierwszym zbuntowanym archaniołem oraz źródłem pierwszego zła. Jego cechą charakterystyczną i również tych, którzy są po jego stronie, jest opozycja wobec Boga. Bunt wobec Stwórcy doprowadził do zepsucia i zniszczenia tego, co jest święte i prawdziwe.

Ten artykuł jest trzecim postem z cyklu „Walka duchowa a okultyzm”. Wprowadzeniem do tematu był pierwszy wpis pt.” Walka duchowa a okultyzm”(kliknij), gdzie tłumaczyłem czym jest okultyzm i na czym polega walka duchowa. O tym, jak współczesne społeczeństwa zaczynają interesować się i wchodzić głęboko w nowe systemy duchowe pisałem w drugim poście pt.„Współczesny świat a wpływ okultyzmu”(kliknij). Natomiast w bieżącym artykule chciałbym wymienić cztery zasady, według których szatan umacnia fundamenty okultyzmu. Poznanie ich jest niezbędne do tego, by we właściwym czasie rozpoznać niebezpieczeństwo i potrafić uchronić siebie oraz innych przed jego konsekwencjami.

Fundamenty okultyzmu – „pozycja boga”

Pierwszą z zasad jest pragnienie zajęcie miejsca Boga. Tą zasadą szatan kierował się od początku swojej rebelii wobec Najwyższego. Pomyślał w swoim sercu „chcę być taki jak Bóg”. To znaczy „chcę być wszechpotężny, chcę mieć dostęp do nieograniczonych zasobów, mądrości oraz dóbr. Chcę posiadać władzę, której nikt się nie przeciwstawi, aby realizować swoje marzenia i plany, wykorzystując do tego tych, którymi będę rządzić.” Ta zasada została przekazana jako jeden z „kamieni węgielnych”, na których stawia się fundament pod okultyzm, ponieważ oferuje on, opakowane w atrakcyjny sposób możliwości wykraczające poza ludzkie umiejętności i zdolności, a także możliwości otwierające drogę do zasobów duchowych w celu osiągnięcia pozycji „boga”.

Fundamenty okultyzmu – hedonizm

Drugą zasadą, która składa się na fundamenty okultyzmu jest nieprawy charakter. Inaczej mówiąc, nieprawość to niewłaściwe, niezgodne z zasadami i fałszywe oraz pokrętne działanie, mające na celu osiągnięcie własnych korzyści. To znaczy, że nieprawy człowiek nie kieruje się zasadami prawa, które służą ogółowi, ale łamiąc je, osiąga swoje własne, egoistyczne cele. Wszędzie, gdzie ludzie nie akceptują Bożych zasad, Prawdy Ewangelii oraz standardów i kultury Królestwa Bożego, a hołdują własnym, hedonistycznym pragnieniom, tam w zatrważającym rozmiarze rozwija się kult bałwochwalczy i okultystyczny. Śmiem stwierdzić, że ta druga zasada tej części fundamentu może być też porównana do pożywki, na której rozwijają się bakterie, w tym wypadku bakteriami są praktyki okultystycze. Nieprawość jest zaprzeczeniem prawości. Prawość opiera się na prawdzie, lojalności i zdrowym rozsądku. Nieprawość opiera się na kłamstwie, zdradzie i obłędzie.

Fundamenty okultyzmu – nieczyste więzi duszy

Trzecią zasadą tworzącą fundamenty okultyzmu są bezbożne więzi duszy. Według słownika Webstera dusza jest określana jako istnienie nieśmiertelne, stanowiące duchową część człowieka, niemająca fizycznej (materialnej) postaci. Kojarzona jest z funkcją myślenia i pragnienia, a więc kieruje całym postępowaniem człowieka.
Według Biblii dusza zawiera umysł1Psalm 139:14; Przypowieści Salomona 19:2, wolę2Księga Hioba 6:7, 7:14-15, 23:13 oraz emocje3III Księga Mojżeszowa 26:11; Psalm 35:9; Księga Kaznodziei Salomona 1:7; Księga Izajasza 55:2, 61:10; Księga Jeremiasza 13:17; Ewangelia wg św. Mateusza 26:28.

Natomiast więzi duszy są wymienione w Biblii jako:

  • spoiwo, które łączy razem, blisko i mocno oraz jednoczy 4I Księga Samuela 18:1,
  • więź, czyli coś, co jest ograniczone więzią i jednocześnie bardzo blisko połączone5IV Księga Mojżeszowa 30:4; I Księga Samuela 25:29,
  • połączenie, co znaczy przylgnąć do kogoś, upodobnić się, trzymać się kogoś, być wiernym oraz przykleić się do czegoś6I Księga Mojżeszowa 34:3.

Określenie bezbożne więzi duszy można więc zdefiniować jako nieczyste, fałszywe, przewrotne lub złe więzi duszy. Kiedy powstają to zaczynają mieć wpływ tzw. duchy kontrolujące. Dokonuje się to poprzez bezbożne przysięgi lub złe umowy, ale też poprzez wszystkie pozamałżeńskie więzi seksualne (nieakceptowane przez Boga), okultyzm połączony z satanizmem, czarami i wróżbami.

Fundamenty okultyzmu – pycha

I ostatnią, czwartą zasadą budującą fundamenty okultyzmu, jest pycha. Co ciekawe, nie spotkałem się zbyt wiele razy z określeniem jednej z cech pychy jaką jest brak przyjmowania korekty. A moim zdaniem ktoś, kto wie wszystko najlepiej i nie przyjmuje żadnej korekty, daje dostęp duchowi pychy do tego, aby rządził w jego życiu i w pewnym momencie doprowadził do upadku.
Dlaczego pycha akurat jest tym elementem, który podsyca ogień okultyzmu? Otóż, aby służyć Bogu trzeba się uniżyć. Natomiast okultyzm oferuje dostęp do świata duchowego bez pokory, bez uniżenia, wystarczy chcieć w niego wejść. Dlatego te cztery zasady, które budują fundamenty okultyzmu tworzą pewną całość i powodują, że obecnie okultyzm wykorzystuje je, aby święcić swoje tryumfy wśród społeczeństw XXI wieku.

By nie brzmiało to wszystko tak dramatycznie, chcę na koniec przypomnieć, że Kościół jest powołany, aby być światłością tego świata i być solą tej ziemi, a obietnica obecności Chrystusa w Kościele nadal jest aktualna i niemożliwą rzeczą jest, aby Chrystus opuścił swój Kościół. Tak więc poprzez dzieło Chrystusa, które głosi Kościół, jest moc, aby rozbijać fundamenty okultyzmu i ogłaszać wolność. Amen.

Przypisy   [ + ]

1. Psalm 139:14; Przypowieści Salomona 19:2
2. Księga Hioba 6:7, 7:14-15, 23:13
3. III Księga Mojżeszowa 26:11; Psalm 35:9; Księga Kaznodziei Salomona 1:7; Księga Izajasza 55:2, 61:10; Księga Jeremiasza 13:17; Ewangelia wg św. Mateusza 26:28
4. I Księga Samuela 18:1
5. IV Księga Mojżeszowa 30:4; I Księga Samuela 25:29
6. I Księga Mojżeszowa 34:3

O autorze