O działaniach misji „Wolni w Chrystusie”

O działaniach misji „Wolni w Chrystusie”

Na jakich wartościach religijnych opiera się misja „Wolni w Chrystusie”? Do kogo skierowane są jej działania? Na czym polegają indywidualne posługi duszpasterskie? W jaki sposób można współpracować z misją „Wolni w Chrystusie”?

Do kogo skierowane są działania misji „Wolni w Chrystusie”?

Działania misji „Wolni w Chrystusie” skierowane są:

 • Po pierwsze do osób, które nie poznały jeszcze Jezusa. Również do tych, które potrzebują umocnienia czy prowadzenia w relacji z Nim.
 • Po drugie do osób, które wytrwale budują swoją wiarę i pogłębiają relację z Jezusem, ale w ich życiu pojawiają się niepokojące oznaki świadczące o podatności na presję demoniczną. Dla osób, które potrzebują duchowego uporządkowania przeszłości oraz interwencji opartej na akcie uwolnienia i uzdrowienia.
 • Po trzecie do osób, które są liderami w służbie Bogu i kościołowi. W dzisiejszych czasach każdy z przywódców i liderów powinien wiedzieć, na czym polega służba uwolnienia i w jaki sposób powinna być realizowana.

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Bym uciśnionych wypuścił na wolność.”1Ewangelia św. Łukasza 4:18

Na jakich wartościach religijnych opiera się misja „Wolni w Chrystusie”?

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym. Nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy. Wierzymy w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele. Wierzymy w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”2Ewangelia św. Jana 3:16

Na czym polegają indywidualne posługi duszpasterskie w ramach misji „Wolni w Chrystusie”?

Posługi duszpasterskie obejmują przede wszystkim możliwość spotkania się z pastorem i/lub liderami posługującymi w dziedzinie uwolnienia i nie tylko. Rozmowy duszpasterskie mają na celu przeanalizowanie sytuacji i problemów z jakimi przychodzą osoby potrzebujące pomocy. Jest to również wsparcie w trakcie procesu odkrywania i uświadamiania problemów. Ich przyczyn i konsekwencji, z którymi takie osoby się zmagają, aż do momentu ich rozwiązania. Posługi duszpasterskie opierają się przede wszystkim na wsparciu w relacji z Bogiem. Na prowadzeniu w zaistniałych okolicznościach życiowych (doradztwo w aspekcie duchowym), obejmują również modlitwy o uwolnienie. Z posługi duszpasterskiej w dziedzinie uwolnienia można skorzystać w trakcie wydarzeń misji „Wolni w Chrystusie” oraz poza nimi. To znaczy, można się umówić na spotkanie z duszpasterzem w naszej siedzibie.

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”3List św. Jakuba 5:16

W jaki sposób można współpracować z misją „Wolni w Chrystusie”?

 • Jako sponsorzy – misja „Wolni w Chrystusie” rozwija się bardzo aktywnie. Na przełomie tych kilku lat, to dzięki hojności osób, którym Bóg położył na serca wsparcie misji. Mogliśmy wyposażyć się w niezbędne narzędzia, które umożliwiły poszerzenie zakresu działania oraz podniesienie jakości.
 • Jako współorganizatorzy wydarzeń – to podmioty, które zapraszają nas do siebie i wspólnie z nami podejmują się wyzwania zorganizowania wydarzeń w ramach misji „Wolni w Chrystusie”, oferując zaangażowanie organizacyjne i wsparcie na różnych poziomach zależnie od możliwości.
 • Jako uczestnicy obsługi – w miarę rozwoju misji i coraz prężniejszego działania, w przypadku dużych wydarzeń (np. konferencji ogólnopolskich) wzrasta również potrzeba zaangażowania większej ilości osób na każdym stopniu organizacyjnym. Takiej pomocy potrzebują m.in. służby: administracyjna, ewangelizacyjna, medialna, cateringowa, techniczna, porządkowa, transportowa i wiele innych.
 • Jako „stażyści” przygotowywani do pełnienia służby uwolnienia – wizja misji „Wolni w Chrystusie” obejmuje kształtowanie przyszłych liderów posługujących w dziedzinie uwolnienia. Osoby z takim powołaniem oraz pokierowane przez swoich mentorów mogą starać się o możliwość wolontariatu polegającego na asystowaniu podczas sesji uwolnieniowych w trakcie wydarzeń WwCh oraz udział w szkoleniach m.in. w tematyce „Jak prowadzić uwolnienie?”.
 • Jako dystrybutorzy naszych publikacji – jesteśmy chętni do współpracy z kościołami i innymi podmiotami zainteresowanymi sprzedażą naszych publikacji.

„Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozół; pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam ewangelię Bożą.”4I List do Tesaloniczan 2:9

 

 

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Łukasza 4:18
2. Ewangelia św. Jana 3:16
3. List św. Jakuba 5:16
4. I List do Tesaloniczan 2:9

O autorze